Книгите могат да бъдат опасни.

Най-добрите трябва да носят етикет

„Това може да промени живота ви“

Хелън Ексли

Извънземните и Новата Космология – д-р Стивън Гриър


д-р Стивън Гриър:

Вселената е пълна с разумен живот. По същество, самата вселена е разумна и активна. Многообразието на живота – това е наистина характерна особеност на вселената; всичко съществува без разделение, в непостижимо съзнателно Единство. Всичко, което е, пребивава в своята истинска природа, като чист, недиференциран вечен Ум. И все пак, от перспективата на относителното осъзнаване ние откриваме вътрешно и външно, ум и тяло, добро и зло, единство и разделение. Често истината се ражда от размишлението над тези парадокси: и двете перспективи са истинни, но зависят от нивото на осъзнаване на наблюдателя.

Когато осмисляме вселената и новата космология, отчитайки съществуването на напреднали нехуманоидни форми, урокът на парадокса ще ни се преподнася отново и отново. Но ако гледаме с очите на единството, космосът ще ни открие няколко тайни.Космологическа бъркотия. Този термин най-добре описва ситуацията, когато хората се сблъскват със съществуването на напреднали извънземни форми на живот. Тези същества не само не са хора, но и притежават загадъчни за нас технологии. Изглежда съществата, способни на междузвездни пътешествия, не използват микровълнови сигнали за общуване и изкопаемо или ядрено гориво за придвижване.

Понеже преди 200 години холограмата или лазерът биха се сторили загадъчни, за да започнем да разбираме тези цивилизации, тяхната технология и, най-важното, уроците за природата на реалността, на които те биха могли да ни научат, ще ни трябва голяма степен на научно и космологическо смирение и търпение. Нещо повече, съвместното съществуване на нелокална
и недостъпна за опита вселена с така наречената “физическа вселена” трябва да се отчита не само за разбиране на космологията като цяло, но и за проявленията на напредналите извънземни в частност.

Биологическите жизнени форми, ние и извънземните, имаме ум и тяло; всички ние проявяваме реалност физическа и духовна, линейна и нелокална, фиксирана във времето и пространството и едновременно трансцендентална. Какво става, когато науката и технологията открият допирна точка между физическото и единното състояние на ума? Това би объркало и съвременния физик, и съвременния философ, и теолога. Защото такъв квантов скок в разбирането на вселената би довел до тясно обединение на отделно съществуващи сфери – на науката с духовността, на ума с материята, на тялото с духа.

Какво става, когато вие се окажете в съмнителната ситуация на съществуване на нефизически, разумни същества, които, без да имат физическо тяло, въпреки това са разумни, съзнателни и в известна степен способни да си взаимодействат с биологическите хора и с биологическите извънземни? Тенденцията на популярната култура е да обявява такива същества за плод на въображението, да ги отнася към примитивната система на вярванията или да поставя всички същества, било то хуманоиди, извънземни или чисто небиологически същности, на истинска шведска маса на недиференцирани "същности".
Очевидно че при разглеждане на многообразието на разумни форми рискът от голяма космологична бъркотия расте експоненциално. Ако искаме да разберем обкръжаващата ни вселена, ни е нужна нова космология.

В гражданското общество на уфолозите има голяма бъркотия по отношение на природата на обектите и жизнените форми, които се движат в нашата пространствено-времева реалност. От една страна, ние откриваме безспорни физически проявления, такива като катастрофирали космически кораби, появявания на радарите, достоверни снимки и видеозаписи, образци от метал, "плът и кръв" на биологични извънземни жизнени форми.
От друга страна, намираме многобройни свидетелства за нелинейни проявления на същите обекти и същества: телепатично общуване, осъзнати сънища, взаимодействия ум-материя, виждане на разстояние, билокация, левитация и др. Нито един обективен изследовател на феномена на извънземните не може да игнорира многочислените и широко разпространени проявления. И все пак, приемането на тези проявления изисква от нас преосмисляне на цялото разбиране на "реалността".

Някои напреднали технологии и способности на извънземните цивилизации, особено свързани с ума и мисълта, могат да се проявяват по начини, много напомнящи така наречените “астрални” или духовни същества. По същество, проявленията могат да бъдат толкова подобни, че карат мнозина да вярват, че изходните същества са едни и същи. Но това не е така. Не всичко, което блести, е злато, и сходството в проявлението не означава еднакъв произход.
Прибавете към гореказаното и факта, че някои сведущи хора могат да проявяват способности, свойствени както на извънземните, така и на астралните същности.
И, накрая, позволете да добавя още един фактор - секретните военни и полувоенни групи от хора, развили технологии и ментални способности, близки до тези, които имат извънземните цивилизации и небиологичните духовни същества.
Вселената е голям и сложен организъм. Но не е много сложно да я разберем. Помага ни използването на няколко прости принципа и концепции.


ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА НОВАТА КОСМОЛОГИЯ

• Линейната, относителна реалност и нелокалната нелинейна реалност съществуват едновременно като Реалност. Възприемането и разбирането изцяло зависят от нивото на съзнание на наблюдателя. Даже физическата материя има нелокален, трансцендентален и съзнателен аспект на своята природа.

• Съзнателните разумни биологични жизнени форми, било то на Земята или на друга планета, имат и физически, и духовни реалности. Чистият ум или неограниченото съзнание са присъщи на всички жизнени форми. Това е най-големият общ делител на всички жизнени форми.

• Съществата, които нямат биологически тела (така наречените астрални или духовни същества), също са съзнателни разумни същности, и като такива могат да си взаимодействат с други съзнателни жизнени форми, биологически и небиологически. В редки случаи те могат да влияят дори на физическото проявление. И отново, най-големият общ делител, свързващ тези същества с другите жизнени форми, е неограниченото съзнание и нелокалният ум.
Вселената се състои от линейни и нелинейни или трансцендентални аспекти, които (колкото и да е парадоксално) съществуват едновременно във всяка точка на време-пространството и не време-пространството. От тази гледна точка, благодарение на качеството нелокалност, всяка точка от времето и пространството съществува във всяка друга точка от времето и пространството.

• В резултат от осъзнаването на множествеността, безкрайното разнообразие и безграничния мащаб на живота в космоса, концепцията за Бога или Универсалното Всезнаещо Същество се усилва и задълбочава, а не се принизява.
И така, как действително се проявява разумният живот във вселената? Основавайки се на гореизложените концепции, хайде да разгледаме разнообразието на живота и как можем да го възприемаме с вътрешните и външни усещания.


КАТЕГОРИИ НА РАЗУМНИТЕ ЖИЗНЕНИ ФОРМИ

• Хуманоиди – разумна и по-висока жизнена форма, съществуваща основно в биологическо тяло и изконно присъща на Земята.

• Извънземни жизнени форми – разумни по-високи жизнени форми, съществуващи предимно в биологическо тяло и изконно присъщи на други планети, а не на Земята.

• Планетарни жизнени форми – не антропоморфни, разумни същества, отъждествяеми с планетарно тяло; например, Земята като Гайя. Другите планетарни, слънчеви или галактически тела също се считат за индивидуални съзнателни организми.

• Други биологически жизнени форми – на Земята китообразните са високо разумни същества, но не хуманоиди; теоретически, другите планети могат да имат свои разновидности на такива същества.


БИОЛОГИЧЕСКИ: ПРОЯВЛЕНИЯ / ПРЕДСТАВЯНИЯ
(Списъкът описва как биологически, разумни жизнени форми могат да се представят или възприемат с вътрешните и външни усещания.)

• Физически – във физическа, телесна форма във или извън космически кораб.

• Технологически – с помощта на радио, телевизия, напреднала извънземна технология, включваща технологическа връзка с ума/мисълта.

• Ментално – посредством телепатия, осъзнати сънища или друго общуване директно с ума.

• Астрална проекция – представяне на човек, извънземен или на друга биологическа, жизнена форма във вид на фин, небиологичен компонент, който може да възприеме друга биологическа, жизнена форма в бодърстващо или сънно състояние.

• Представяне във вид на каузално тяло или тяло на мисълта – възприемане на друга биологическа мисъл-форма в нейния най-фин индивидуален аспект, в “тяло” на мисълта, което може да се проектира без компоненти на биологическо или астрално тяло.

• Чист Ум / Един Ум – състояние на единството. Която и да е и всяка съзнателна жизнена форма, по същество се явява нелокален, чист, неограничен ум и може да се възприема като такъв.


ВИДОВЕ УСЕЩАНИЯ И СПОСОБНОСТИ НА БИОЛОГИЧЕСКИТЕ ЖИЗНЕНИ ФОРМИ

• Физически усещания – зрение, слух, обоняние, осезание, вкус.

• Физически способности – движение/преместване и така нататък, с помощта на технология и без нея.

• Ментални способности (традиционни) – мислене, формиране и възприемане на идеи, творчество, визуализация, памет, чувствено възприятие, осъзнаване и така нататък.
Нелокални ментални способности (нетрадиционни) – тук влизат осъзнаването и използването на нелокални аспекти на ума и материята:

• Телепатия – способност за изпращане на мисъл от едно същество към друго и приемането й.

• Предварително знание – способността на всеки разумен, висш съзнателен живот за достъп до възможни бъдещи събития посредством нелокалния ум.

• “Знание за миналото” – способност за възприемане с нелокалния ум на събития от отдалеченото минало, не преживяни лично от наблюдателя. В линейния континуум на време-пространството нелокалният ум има достъп до миналото и бъдещето.

• Виждане на разстояние (или усещане на разстояние) – тук се определя като способност на нелокалния, неограничен ума да вижда отдалечени събития в космоса или в реално време, или в миналото, или в бъдещето.

• Способности в сънно състояние – способност, пребивавайки в сънно състояние, за виждане на сънища за миналото, бъдещето, виждане на разстояние и осъзнати сънища.

• Божествено възприятие – способност за възприемане на аспекти на физически обекти.

• Телекинеза – способност за придвижване на обект в наблюдаемото пространство с помощта на връзка на финия, нелокален ум с аналогичен аспект на обекта.

• Телепортация – способност за придвижване и проявяване на обект на значително разстояние посредством нелокален ум и нелокален аспект на материята, анулирйки линейния аспект на пространството.

• Преобразуване (не технологично) – способност за превръщане на един материален обект в друг елемент или обект, използвайки връзката на ума с нелокална материя.

• Билокация – способност за проявяване на тяло или обект едновременно на две или повече места в континуума на време-пространството (Пример: появяване и възприемане в две или повече места едновременно.) Сходна способност – бивременност – способност за появяване в едно и също място в повече от един промеждутък от време (така нареченото пътешествие във времето).

• Материализация/дематериализация (не технологична) – способност на жизнена форма да проявява или да отстранява от проявление материален обект, като използва връзка на ума/материята.

• Излизане от тялото/астрлна проекция – способност по желание за проектиране на финото астрално тяло или на светлинното тяло в положение във времето и пространството извън биологическото тяло.

• Преживяване близко до смъртта – кратковременно отделяне на финото или астралното тяло от физическото биологическо тяло вследствие на болест или травма. Може да включва възприятия на така наречения следващ свят или на фините аспекти на космоса, обикновено на астралния свят. Напредналите възприятия могат да включват каузалната сфера или сферата на фината мисъл.

И МНОГО ДРУГИ


Хуманоидните и извънземни жизнени форми могат да имат и други способности, не влизащи в горния списък. Също така, важно е да помним, че всяка от тези способности може да бъде достигната с материално технологично усилване на природните ментални способности. Или те могат да бъдат постигнати с помощта на технологични методи.

 

НЕБИОЛОГИЧЕСКИ РАЗУМНИ ЖИЗНЕНИ ФОРМИ

В сложността на вселената съществуват сфери, измерения и аспекти на космоса, които са изцяло нелинейни и нематериални (както ги наричаме сега). Обикновено те са по-обширни и по-сложни, отколкото физическата материална вселена. Нито една космология не може да се смята за завършена без опита отначало да се оценят техните основни характеристики и проявления. Понеже този аспект на космоса може да взаимодейства с физическия аспект на хуманоидите и на извънземните, които живеят в биологически тела, важно е да се разгледа и отчете, по какво те си приличат и по какво се отличават от разнообразните проявления на гореописаните биологически жизнени форми.

 

ВИДОВЕ НЕБИОЛОГИЧЕСКИ РАЗУМНИ ЖИЗНЕНИ ФОРМИ

Астрални същества или същества от светлина:

• от земен произход, т.е. вече починали биологически хора

• от неземен произход, или починали извънземни биологически жизнени форми

• родом от каузални или астрални сфери.
Каузални същества или същества на мисълта (пребиваващи предимно в “тела на мисълта ”):

• от земен произход (починали биологически хора)

• от неземен произход (по-рано биологически извънземни)

• родом от каузални или астрални сфери.
Забележете, че небиологически същества от всички гореописани видове могат да се явяват биологически жизнени форми в бодърстващо състояние, в сънищата, в медитативни състояния и т.н.


В зависимост от културата, степента на еволюцията и степента на приемане на нематериалните същества, те могат да бъдат разделени на:

• привидения или духове

• духовни водачи или ангели

• архангели

• възнесени, просветлени същества (аватари, пророци – Христос, Буда
и други)

• духове на природата на планетата (известни като феи във ведическите и други традиции)

• духове на животни

• и много-много други.


ВИДОВЕ УСЕЩАНИЯ И СПОСОБНОСТИ НА НЕБИОЛОГИЧЕСКИТЕ ЖИЗНЕННИ ФОРМИ
По същество всичките изброени в раздела на небиологическите жизнени форми, а може би и други, такива като материализации и полтъргайст, се отнасят към небиологическите жизнени форми, с изключение на това, че те по-рядко взаимодействат със света на материята, защото съществуват в нематериалните сфери. Анализирайки множеството възможни усещания, които могат да имат хората, за разбиране на разнообразието на космоса важно е да имаме достатъчно широко космологично разбиране. В противен случай ние няма да можем да отличим аномалното проявление на извънземна технология от необичайно проявление на астралния и каузален космос.


ЯБЪЛКИ, ПОРТОКАЛИ И ЗВЕЗДЕН ПРАХ
Всичко казано дотук е прелюдия към фокусирането върху главното - извънземното присъствие. Вселената е пълна с биологически и небиологически разумни видове, представляващи сериозен проблем за всеки, който се опитва да разбере извънземните, които сега посещават Земята. Този проблем възниква вследствие на областите на феноменологично припокриване между различните видове същества. Нима човекът от 17 век не би интерпретирал холографската проекция на човек като привидение? А какво да кажем за просто мигащата светлина? Чиста магия!
По тази причина, наред с други, по въпроса за извънземните и НЛО преобладава космологична криза. Тя се задълбочава от умишлена дезинформация и психологически, агресивни програми на някои секретни групи. В резултат имаме смесване на ябълки, портокали и звезден прах, наричане на всичко с една дума. Спомням си за филма “Боговете сигурно са полудели”, в който малък самолет прелита над затънтен район на Африка, където живее първобитно племе, и изпуска бутилка кока-кола. Аборигените намират бутилката и за тях тя става обект на велика тайна, конфликт, свръхестествено значение и могъщество. Макар че този филм е комедия, той съдържа важно послание: Не се ли държим и ние като тези, които откриват бутилката кока-кола?
Например, много наблюдатели на феномена НЛО идват до извода, че извънземният космически кораб е нефизически или нематериален, защото той отвреме навреме може просто “да изчезва”. Магия? Междупространственост? Или извънземната технология позволява на екипажа да премине отвъд скоростта на светлината с мигновено квантово ускорение? Нервните пътища на човешкото око не са способни да проследят ускорение от такъв размер и затова ни се струва, че обектът просто изчезва.
За космологичната бъркотия допринасят три главни фактора. Първо, природата на извънземните технологии е толкова напреднала, че тя ни се струва по-скоро “свръхестествена”, отколкото просто свръхтехнология. По тази причина (и поради доброто старомодно научно високомерие), дори алтернативните учени са склонни да отхвърлят някои аспекти на феномена извънземни или да се отнасят към него като към нещо нереално, свръхестествено или предразсъдък.
Разгледайте развитието на технологията, основана на съзнанието (САТ – Consciousness-Assisted Technology). Например, вместо да натискаме клавиши за въвеждане на данни в компютъра, можем просто да помислим за съответната команда. Компютърът е препрограмиран така, че да разпознава и да приема вашата мисъл. Свидетели са наблюдавали как извънземните правят именно това на борда на космически кораб. Невъзможно? Магия? Глупости? Бъдете предпазливи! В Университета на Невада учен на име Дин Радин работи над така наречения “психически превключвател”, който действа именно така, както е описано по-горе. А колко са напреднали по този път извънземните?
Второ, съзнание, подпомогнато от технология (ТАС – Technology-Assisted Consciousness). Тук специални машини помагат за функционирането на ума, мисълта или съзнанието. Основен пример – Институтът Монро, който е създал Hemisynch. Те са предназначени за помощ в достигането на дълбоки състояния на разслабване, разширяване на съзнанието и с времето помагат за получаване на екстрасензорни способности. По-напреднало приложение, което изглежда странно на съвременните учени, е способността на извънземните да използват определени технологии за телепатична връзка помежду си и с хората. Има буквално стотици случаи, описани от много хора по целия свят, внушаващи доверие.

В случая на извънземните цивилизации способността за общуване на скорости, по-високи от скоростта на светлината, става съществена технология. Цитирайки думите на рок-групата Moody Blues: “Най-добрият начин за пътешествие е мисълта”. Защо? Защото тя е мигновена. Затова не трябва да е изненада, че звездните пътешественици са развили мислена връзка, а не използват радиовълни. Свидетели споменават за много случаи, когато, наблюдавайки космически кораб, те са си мислели: "О, искам той да се приближи, за да мога да го разгледам по-добре.” И изведнъж корабът променя направлението си и се спира точно над човека. Високата точност на двустранен обмен сочи, че корабът и неговият екипаж владеят технологията на мислена връзка помежду си и с мислите на други жизнени форми.

Извънземните могат да използват ТАС за телепортация, телекинеза, виждане на разстояние и дори за достигане на по-високи състояния на съзнанието. Когато се установи връзка между ума и материята и ясно се разбират умът и пространство-времето, потенциалните приложения са почти безгранични и поразяват въображението.
Сега трябва да е очевидна причината, защо въпросът за напредналата извънземна технология е толкова важен при обсъждане на космологичната бъркотия. Много напредналите технологии на извънземните цивилизации могат да ни се струват приличащи или идентични с други, така наречени паранормални феномени. За да отличим едното от другото, са необходими интуиция, знание, търпение и най-вече опит.
Например, хората с “класически опит от извънземно отвличане”, подложени на хипнотична регресия могат подсъзнателно да запълнят всички празноти, особено за да доставят удоволствие на хипнотизатора със силно предубеждение към извличането на съмнителни спомени за извънземно отвличане. И така, отвличанията реалност ли са или плод на въображението? Когато имаме работа с човешки ум, трябва да сме много внимателни, иначе ще бъркаме аспекти на новата космология, които имат явни области на припокриване, такива като небиологически, разумни жизнени форми, хуманоиди и извънземни.
Уфолозите могат да дойдат до погрешния извод, че човек, усещал дух или астрално същество почти като холограма в бодърстващо, спящо или медитативно състояние, е бил отвлечен от извънземни. Но почакайте. По-цялостната космология, описана по-горе, позволява да разглеждаме това същество като духовен водач, ангел или друг жив човек, който е проектирал своето астрално тяло в спалнята, починал родственик, хипнотична халюцинация ИЛИ технологична или ментална проекция на извънземен в стаята.
Ако вие не знаете или не приемате разнообразието от възможности, вие неправилно интерпретирате феномена. Аналогично, много хора изпитват МНОЖЕСТВО необичайни феномени, но са склонни да ги разглеждат като ЕДИНСТВЕН феномен. Резултатът е смесване на ябълки, портокали и звезден прах. Усвояването и разбирането на цялостната космология съществено ще помогне да избегнем бъркотията. Но дори и в този случай, поради съществуването на области на припокриване, когато един феномен подражава на друг, преди да стане възможно явното разпознаване, се изисква огромна предпазливост и повторен, зрял опит. В противен случай, как да различим духовно същество от напреднало взаимодействие на ума/материята, осъществено с помощта на извънземна технология? Или в подобен случай, от човешка технология и усещания?

Така стигаме до третия фактор, допринасящ за космологичната бъркотия: човешките, секретни програми, насочени към това, да объркат и излъжат обществото по въпроса за извънземните.
Трябва да помним, че секретните опити на хората да овладеят реверсивна технология на извънземните продължава вече 60 години и са постигнати определени успехи. Освен това
някои секретни военни кръгове и разузнаването разработват електронни и психически техники, крайно насилствени, специфични и ефективни. Тези технологии са много по-развити, отколкото можем да си представим. Има реална способност умишлено да се подражава на извънземни технологии и събития с цел дезинформация.
Заслужаващи доверие военни потвърдиха наличието на готови психоелектронни технологии, които могат да поразяват човек или група и на разстояние да принудят човека да има лична беседа с личен Бог. И хората ще бъдат толкова уверени в реалността на случващото се, че могат дори успешно да минат през детектор на лъжата.


ИЗВОД
Това е призив за пробуждане. Повърхностният подход към аномалните преживявания е не само ненаучен, но и опасен. Съществуват технологии, способни да предизвикат лични или колективни усещания за контакт с извънземни, но в действителност това е дело на човешка ръка. Подобно на миналите експерименти с въздействие на плутоний върху хора и биологически изпитания върху граждани, тези “експерименти” са реални. Те се финансират от черните бюджети, създадени и усъвършенствани в течение на последните 40-50 години. Има електронни технологии и технологии за имплантиране на хора, способни да имитират усещане за много убедително “отвличане”. Натрупване на случаи за ”отвличания” около военни бази и присъствието на неидентифицирани черни пълни с електроника въртолети около домовете на така наречените “отвлечени” – не е съвпадение.
Обществеността е объркана, а гражданските изследователски уфологични общества са жертва на специални проекти, насочени към заблуда, мистификация и дезинформация на хората по въпроса за извънземните. Пример за това е фантастичният роман на Джен Финни “Похитители на тела” (1955, екранизация през 1956), посветен на извънземното присъствие, създаден в съответствие със сложен план да бъде убедена обществеността, че има “извънземна заплаха и че всички трябва да се обединим за борба с нея".
Не позволявайте да ви заблудят. Бъдещето на живота на Земята и възникващата връзка с извънземни цивилизации могат да зависят от това, колко широко са отворени очите ни.
Не трябва да подценяваме ролята на секретните групи в космологичната бъркотия. Те манипулират съзнанието на хората по въпроса за извънземните. Събития, които изглеждат и звучат като извънземно присъствие, в действителност могат да са част от измама, дело на
човешки ръце. И ако ние не разгледаме ролята на секретните програми за дезинформация в списъка на космологичните разновидности, сме обречени на неправилно определяне и интерпретация на много събития.

Човешкият фактор, внасящ своя принос в космологичната бъркотия, не се ограничава само до секретна дейност. Има и неверни интерпретации, халюцинации, измама, синдром на лъжлива памет, мистификации, научно високомерие и общочовешки егоизъм. Всичко това допринася за колективната космологична обърканост, която има нужда от изцеление. И осъзнаването на проблема е първата стъпка към изцелението.
Извънземни цивилизации. Хуманоиди. Небиологични жизнени форми. Космосът е сложно, разнообразно и удивително място. В това пътешествие наши водачи ще са образованието и опитът. Защото, ако се впускаме в плаване по безбрежните води на океана, ще имаме нужда от кормило, компас и няколко пътешествия в крайбрежните води.
Трябва да обединим знанията и опита си, и отначало смело да направим пътешествие покрай бреговата линия. И само след това ще можем да се престрашим да плаваме в безбрежния и безграничен океан на вътрешното и външното пространство. Защото ние пребиваваме не в края на времето или историята, а по-скоро стоим на прага на неограничените възможности и ще дойде времето, когато ще можем да помечтаем заедно.

Превод: Лусесита
http://lucecita.blog.bg/
ВИДЕО:

Какво всъщност се случва - интервю с д-р Стивън Гриър


Няма коментари:

Публикуване на коментар