Оргонова енергия и оргонити

* Д-р Вилхелм Райх
– Правото да бъдеш информиран: Историята на Вилхелм Райх
– За Вилхелм Райх и проектът с кодовото име "Феникс"

* Какво е оргонит? – Каrl Welz

* DOR (Deadly ORgone Radiation) – вредна оргонова енергия  и OR (ORgone Energy) – полезна оргонова енергия.

* В "На кафе" с Гала за оргонитите

* Приложения:
– Петър Кралев, "Вилхелм Райх, шамана на нежността и дъжда"
– "Как да си направим оргонит"
 Началото – д-р Вилхелм Райх В периода 1930-1940 година д-р Вилхелм Райх успява с помощта на модифициран Гайгеров брояч да регистрира наличието на ефирната енергия (жизнена енергия, Чи, Ци, Прана), която той нарекъл Оргон (Orgone).
 Предлагам ви документалния филм "Man's Right to Know: The Wilhelm Reich Story / Правото да бъдеш информиран: Историята на Вилхелм Райх" . Той е сбит преглед на живота и трудовете на Вилхелм Райх. Целта му е да послужи като разбираемо въведение към откритията и изследванията на Райх в областта на оргоновата енергия, а също така и да разкаже за организираната кампания за унищожаване на делото на Райх.

Гледайте го онлайн тук:
http://star07.in/videogallery.php?video_id=56

Не го подминавайте в никакъв случай, той е един от нака наречените "задължителни". Може да си го изтеглите също така и от "Колибката"

Още за В. Райх


Откъс от книгата "Проектът Монтоук":


Вилхелм Райх и проектът „Феникс“
 През 1940 г. американското правителство започна проект за контрол върху климата под кодовото име „Феникс“. Информацията и технологията дойдоха от д-р Вилхелм Райх, австрийски учен, който беше учил с Фройд и Карл Юнг.

Райх беше блестящ, но много противоречив човек. Макар че експериментираше екстензивно и написа много томове, малцина от критиците му са преглеждали обективно неговите изследвания, тъй като голяма част от тях не са достъпни. Част от това може да се отдаде на Агенцията за Управление на Храните и Лекарствата, която упражни надзор върху изгарянето на всички негови налични материали, като разруши и голяма част от лабораторното му оборудване.

Райх беше известен отчасти с откриването на „оргоновата“ енергия — това е оргазмената или жизнена енергия. Неговите експерименти разкриха, че тя е различна от обикновената електромагнитна енергия. Той успя да докаже в лабораторията си съществуването на тази енергия. Неговите открития бяха подробно описани в различни психиатрични и медицински журнали от този период. Откриването на тип енергия, наречена „оргонова“, не беше толкова спорно. То се превърна в противоречиво, когато се заговори за нейната мощ — когато той докладва, че лекува рак със своите теории. Освен това той свързваше „оргоновата“ енергия с „космическата енергия“ и с нютоновата концепция за „етера“. През 1940 г. никой от тези възгледи не му спечели подкрепа от конвенционалните учени.

В края на века учените вече бяха прегърнали идеята за нютоновия „етер“. Става дума за хипотетична невидима субстанция, за която се допускало, че обхваща цялото пространство и служи като проводник за светлина и лъчиста енергия. Айнщайн, който прегърна теорията още в младите си години, впоследствие определил, че не може да има спокойно етерно море, през което се движи материята. Не всички физици приеха аргумента на Айнщайн, но Райх не изрази несъгласие. Той посочи, че Айнщайн е оборил концепцията за наличието на статичен етер. Райх смяташе, че етерът има вълнова природа, а не статична.

Конвенционалните учени вече са признали съществуването на явление, което е хибрид между вълни и частици. Понякога го наричат „вълници“ (термин, образуван при съчетанието на думите "вълни" и "частици"). Обичайното изследване също показа, че вакуумното пространство съдържа сложни свойства, които са динамични по природа.

 Макар че правителството оценяваше високо откритията и развитието на Вилхелм Райх, изглежда че те нямаха особена нужда от него самия. Той бе под натиска на AMA (Американска Медицинска Асоциация) и Агенцията за Управление на Храните и Лекарствата — от години обвиняван в шарлатанство от тях. Накрая му дадоха присъда за неуважение към съда, поради неявяването му. Последвалото изгаряне на книгите му и унищожаване на оборудването му, може би не може да се сравни по изключителната си жестокост с нищо друго в днешно време.

Неговите претенции, че блокира задвижващите устройства на НЛО също не му спечелиха много приятели. Той заключи, че задвижващите устройства на НЛО използват космическа или оргонова енергия. Разработи „космическа пушка“ на база оргоновата теория и според твърденията на очевидци можеше редовно да кара НЛО да изчезват.

След като беше в затвора му дадоха изрично разрешение да работи над свързаните с антигравитацията уравнения. Това е най-малкото странно, особено след като са вярвали, че е шарлатанин.

Каквито и да са точните факти и подробности за Вилхелм Райх, изглежда че той е бил използван заради своя откривателски гений, а след това — отстранен, за да не може да разпространи своите открития другаде. Систематичното осъждане на неговата работа само потвърждава това.За завършек на темата за д-р Вилхелм Райх, прикачвам книгата на Петър Кралев – "ВИЛХЕЛМ РАЙХ, ШАМАНА НА НЕЖНОСТТА И ДЪЖДА", която можете да изтеглите в края на публикацията.Какво е Оргонит (Orgonite)?

Терминът "Orgonite" се отнася за нов клас материали, които са съставени от смес от
метални частици в органична среда. Терминът "Orgonite" е даден от Каrl Welz, човекът,
който всъщност го изобретява.
Първоначално Welz нарекъл така само своите комерсиални продукти, но
впоследствие това наименование се наложило за всички изделия, свързани с този ма-
териал. Предполагам, че в съзнанието на Каrl Welz и някои негови приятели, orgonite
означава индивидуална рецепта на Welz, но за повечето хора това означава всички ма-
териали, произведени с помощта на един и същи, основен концептуален подход.
Но във всеки случай тук става въпрос по-скоро за материал с оргонна матрица,
отколкото за многопластов оргонен акумулатор.
Парче оргонит ще действа като оргонен акумулатор като привлича оргон от заобика-
лящата среда, но с допълнително измерение. Оргонитът обработва оргонова енергия
като взаимодейства с нея, за разлика от акумулатора, който само я кондензира.
Съществува многообразие от варианти на суспендиране на метални частици в орга-
нична среда (противно на това да се редят тънки пластове органична материя с мета-
ли, както при оргонните акумулатори) и много други вещества, които могат да се доба-
вят в сместа, за да придадат повече потенциал или да специализират оргонита към
различни приложения.
В наши дни, основните, фундаментални съставки на оргонита са метални частици и
органичен медиатор, в който те са потопени. Обикновено този медиатор е смола.
Много метафизични дисциплини работят с една и съща енергия, която има много
имена (оргон, идилична сила, рейки енергия, прана, чи, етер, био-енергия, био-магне-
тична енергия, хуна енергия, животински магнетизъм, меки електрони, електричество
на свободната маса, радиестезични цветове, астрална енергия, четвърто измерение,
енергия на емоционалното тяло, енергия на живата сила и много, много др.) и материа-
лите с оргонна матрица са одобрени като лесно адаптируеми и високо функционални
достижения за робота в тези области.
Оргонитът едновременно освобождава оргонова енергия, когато се стимулира от
други форми на енергия и има капацитета да променя оргона от едно състояние в дру-
го. Това е особено подходящо за превръщане на енергия от нездравословно състояние
в здравословно, балансиране и придаване на определени свойства на оргоновата
енергия, която той обработва.
Това го прави полезен в много области на приложениe, от алтернативната медицина
до радионика и традиционна метафизика.
Органичните вещества привличат оргонова енергия и я засмукват като гъба, докато
металните проявяват тенденция да я отблъскват. Оргонитът дърпа оргонова енергия
навътре в себе си и, докато тя е в него, металните и органичните частици я дърпат и
отблъскват във всички посоки едновременно. Това поставя енергията в хаотично
състояние. Когато енергията излезе отново от оргонита, се връща обратно в организи-
рано и дефинирано състояние. Като краен резултат от това тя излиза в чисто състоя-
ние. DOR (Deadly ORgone Radiation) – вреден оргон, се превръща в OR (ORgone Energy)
– полезен оргон.
Оргоновата матрична материя или оргонит няма само свойство да променя OR от
една форма в друга, но и свойството да генерира OR, когато бъде стимулиран от други
източници на енергия... като светлина, звук, физично движение или електричество. Ко-
гато използваме матрица от произволно подредени частици, вместо правилно подреде-
ни слоеве от две вещества (метал и органика), получаваме различен ефект. Някои пре-
димства на използването на матрицата пред подредените слоеве са:

A: Увеличена ефективност

Б: Променя DOR (вреден оргон) в OR (полезен оргон). Когато оргонът премине/про-
никне през матрицата, той се разпада на своите полярности – „+”, „-” и „0”.
Впоследствие отново се рекомбинира и освобождава в околното пространство.
Процесът на разпадането му на положителни, отрицателни заряди и последвалото
възстановяване в основата си представлява преминаване през състояние „0” и има
ефект на възвръщане на състоянието на оргона в „основно”. Това състояние не е „здра-
вословно”, нито пък „нездравословно”, дори е без специфичен цвят. Тогава оргонът
излиза от матрицата на оргонита по-скоро като недиференциран оргон. Това, което
прави оргона „цветен” или диференциран основно е закодирано в пропорциите на +/-,
(+/-)0 и степента на осцилация (колебание, трептене) между + и -. Когато оргонът
излиза от матрицата на оргонита, условията, които го карат да съществува в недефини-
рано състояние, не съществуват вече и тогава той се връща обратно в дефинирано
състояние, с определен цвят, в степен, определена от композицията на материалите и
минералите и другите вещества, включени в матрицата.

В: Оргонитът всъщност не генерира оргонова енергия в буквалния смисъл на думата.
Когато оргонитът се възбуди с други форми на енергия, той едновременно конвертира
порция от нея в оргонова енергия и привлича допълнително оргонова енергия от етера
(от всемогъщия космически пул (резервоар) от оргонова енергия, която все още не е
вкарана в употреба в 3D условия) и адаптира оргоновата енергия за употреба в 3D
условия. По този начин на практика оргонитът работи и произвежда оргонова енергия,
когато бъде възбуден от скаларни вълни, магнитни полета, топлина, звук, светлина,
електричество, кинетична енергия и т.н.

Още много информация за оргоновата енергия и оргонити, можете да прочетете в наръчника "Как да си направим оргонит", който може да изтеглите в края на публикацията.
ВИДЕО:

"На кафе" с Гала – предаването е посветено за оргонитите. Засегнати основни въпроси:
– оргонити – определение, видове, състав
– въздействие и приложение на оргонити
– експеримент на оргонит върху човешката аура
– собственоръчна изработка на оргонит
ЛИТЕРАТУРА:

Петър Кралев, "Вилхелм Райх, шамана на нежността и дъжда"  – pdf

"Как да си направим оргонит" – pdf