КНИГИ – философия, медитация и мантри – 44/11


Фридрих Рителмайер, Моята среща с Рудолф Щайнер 


Тази книга се появи за пръв път три години след смъртта на д-р Рудолф Щайнер. Тя остава като един прекрасен и смел израз на преклонението, което д-р Фридрих Рителмайер изпитваше към човека, в когото той видя най-великия син на нашата епоха и най-могъщия духовен предводител на човечеството.
Днес, 1947, девет години след смъртта на своя автор, тя се оказва исторически документ от най-висш по рядък. Срещата, за която разказва д-р Рителмайер, е действително историческа: тя стана отправна точка за бъдещата еволюция на човечеството. В рамките на тази среща се осъществи и решителната крачка, която направи съвременното християнство.


прочети  

=========================================================================

Рудолф Щайнер, ЛЕГЕНДАТА ЗА ХРАМА, СВОБОДНОТО-МАСОНСТВО И СРОДНИТЕ ОКУЛТНИ ДВИЖЕНИЯ 

Лекциите, събрани в тази серия, образуват част от учението на Езотеричната школа на Рудолф Щайнер. С тях е трябвало да се подготви една форма на езотерично обучение, която се е съблюдавала от 1906а година нататък.

Чрез изясняване езотеричното съдържание на картинния език на митовете, сагите и легендите и по-специално на Легендата за храма и Легендата за кръста /обикновено наричана от Рудолф Щайнер Златната легенда/ трябвало да бъде създадена една основа за възпитаване в един вид култов символизъм. Всяко нещо от естеството на някакъв култ, "ала не само външната форма на култа, а разбирането на света чрез картини", медитиране в картини, може да доведе човек до истинско разбиране на самия себе си и на света /лекция, изнесена в Дорнах, 27 април 1924 г. в "Кармични взаимовръзки", том. ІІ Събр. съч. 236/. Защото всичко произлиза от образите, както те се представят пред творческо имагинативно мислене. "Образите са истинският произход на нещата, картини лежат в основата на всичко, което ни заобикаля... тези картини имат в предвид всички, които говорят за духовните основи" /Лекция, Берлин 6. VІІ. 1915 г. в "Човешки съдби и съдбите на народите" Събр. съч. 157/. Тези картини са облечени в митове и легенди от мъдреците на древността. Правилното въздействие върху съвременното съзнание зависи от това, доколко картинният език може да се проникне с понятийно съдържание.
част 1 – прочети 
част 2 – прочети

=========================================================================

СБОРНИК ОТ ЛЕКЦИИТЕ НА РУДОЛФ ЩАЙНЕР

– Духовното ръководство на човека
– Път към себепознание  
– Прагът на духовния свят
– Тайното откровение на Гьоте
– Същност на социалният въпрос
– Тайната на четирите темперамента
– Писма до членовете
– Евантелието на Йоан
– Апокалипсисът на Йоана
– Духовните йерархии
– Евангелието на Лука
– Откровенията на Кармата
– Душите на народите
– Евангелието на Матей
– Езотеричното християнство
– От Исус към Христос
– Еволюцията от гледна точка на истината
– Прераждане и Карма
– Човекът в света на окултизма
– Евангелието на Марко
– Бхагават Гита и посланието на апостол Павел
– Изживявания в свръхсетивният свят
– От изследването на Акаша Петото евангелие
– Христос и човешката душа
– Духовете на мрака
– Какво върши Ангелът в нашето астрално тяло
– Антропософията като космософия
– Отношението на звездния свят към човека
– Великденският празник като част от мистерийната история на човечеството
– Указания за езотерично обучение
– Изкуството и неговата световна мисия
– Общото човекознание
– Човешката и космическата мисъл
– Кармичните взаимовръзки
– Градивните духовно-душевни сили на възпитателното изкуство
прочети

=========================================================================

Ю Лу, РАЗГОВОРИ НА УЧЕНИЦИ С МЪДРЕЦИ


Богатата философска традиция на Будизма го превръща в мощен фактор за културното развитие на страните от Далечният Изток. Като учение той се разпространява в два основни клона — Хинаяна (Малка колесница) и Махаяна (Голяма колесница). Махаяна прониква в Китай през I—II век и започва да се приспособява към духовните традиции на китайското общество. Много от будистките принципи и норми били китаизирани и приспособени. Така се е създала будистката езотерична секта Чан (яп. Дзен). Според легендата тя била основана от индийският будистки монах Бодхидхарма. Той пристигнал в Китай в началото на VI век за да разпространява будизма. Названието Чан означава съзерцание, медитация, които били в основата на постигането на Просветление.

  
прочети

=========================================================================

Лиза Кашлинска, РейкиДо 
 Практическо ръководство


Верен начин за овладяване на духовната линия в системата за природно лечение на д-р Микао Усуи.
Предлаганата на читателите книга е прекрасен водач в Рейки след настройката за I, II и III ниво. Предоставя прецизен практикум с медитации, лечебни сеанси, дихателни упражнения, утвърждения. Насочва към трансформиране на личността и разгръщане на творческия потенциал. Съдейства за свързване с нивото на Светлината - ниво на новото съзнание и на целостта.

прочети

=========================================================================

Владимир Григориев, Религиите по света


Всеки от нас е човешко същество именно защото е надарен с разум, чувство, въображение. А това, че живеем в цивилизация-култура отграничаваща един свят, в който властват определения, символи, норми и ритуали, допълнително ни характеризира като хора. Следва ли от това, че ние непременно трябва да бъдем религиозни?
Зависи какво разбираме под понятието религия, както и под термини, които са близки или съвсем свързани с него: религиозност, вероизповедание, мистика.
Без да претендираме за изчерпателност, нито за някаква окончателна и неоспорима истинност, ще се опитаме тук да обхванем феномена религия чрез систематичен подход към явления, свързани с него и които ще осветлят съставляващите го структурни компоненти, както и еволюционните му промени.

  прочети

=========================================================================

Никола Кoнстантинов Петров, Самовнушението в древността и днес 


Според легендите преди повече от пет хиляди го дини в Северна Индия живели племена, които наричали себе си арийци (благородни). По-късно те се смесили с останалите индийски племена. Смята се, че арийците са създали най-старата индийска литература Веди. Тази литература обхваща периода 3000—800 г. пр. н. е. и съдържа както поезия, така и проза. Основните философски, етични и религиозни концепции на Ведите са коментирани в Упанишадите, които представляват тайни знания, предавани от учител на ученик. Известни са повече от 200 Упанишади. Последните от тях са написани през XIX в. Най-важните, Г2 на брой, са съставени през периода 1200—600 г. пр.-н. е. Те представляват един опит за осъзнаване и обясняване на света с помощта на причината. Основните философски въпроси в тях са: Откъде идваме? Накъде отиваме? Каква непроменяема същност стои зад този непрекъснато изменящ се свят. Тези Упанишади не се свеждат само до съзерцаване на външния свят и анализиране на неговите конкретни и абстрактни форми, но посочват и пътища за физическо и духовно усъвършенствуване на личността: „Първите белези на практикуващия йога са лъчезарност, здраве, духовна и физическа чистота, хубав глас, приятен дъх..."прочети

=========================================================================

Сергей О. Прокофиев, Окултното значение на прошката


ПРЕДГОВОР КЪМ БЪЛГАРСКОТО ИЗДАНИЕ


Българското издание на „Окултното значение на прошката в светлината на Антропософията" две години след нейното първо издание в Русия, представлява важно събитие за автора.
Многовековните духовни връзки между българския и руския народ водят своето начало още от дейността на великите апостоли на славянството Кирил и Методий, донесли християнството в целия славянски свят. Духовно-просветителската дейност на Кирил и Методий, както е известно, е довела до възникването на първата славянска писменост, позволила да се преведе за пръв път на старобългарски език целия Нов Завет, което без съмнение е изиграло много важна роля и в последвалото приемане на християнството от Русия. Заедно със светлата евангелска вест навсякъде в славянския Изток постепенно се разпространяват и основните християнски добродетели, между най-важните от които е прошката.
 Тази, може би най-тайнствена от всички християнски добродетели, от самото начало се оказва особено близка до славянската душа, превръщайки се с времето в неизменна част от целия й вътрешен живот. Дори може да се каже, че в определен смисъл нищо не характеризира така славянския човек, както свойствената му способност да прощава и стремежът към непротивление на злото с насилие (т.е. пак със зло), както и произтичащите от тази душевна нагласа миролюбие и търпение. Цялото наистина космическо значение на тази удивителна душевна способност, способността за прошка, може в пълна степен да се разкрие на съвременното съзнание само при осветляването на онова духовно познание, което дойде в света чрез Антропософията, основана в началото на нашето столетие от християнския посветен, ясновидец и философ Рудолф Щайнер (1861 - 1925).
 В този смисъл действителното разбиране на този труд предполага за- познаването с основните трудове на Рудолф Щайнер, които в последните години се издадоха и на български език от Антропософското издателство „Даскалов" - Стара Загора (виж в края на книгата библиографията на антропософската литература, издадена на български език).
 Авторът е убеден, че в настоящето време, време на все по-нарастващи национални, религиозни, социални, семейни и лични конфликти, именно действителното разбиране на цялото световно значение на духовна та сила на прошката и нейното приложение във всички области на живота може да помогне на човечество то не само да избегне много конфликтни ситуации, но и да направи реална крачка по пътя на духовното развитие.
 И пример за това са длъжни да покажат на човечеството преди всичко славянските народи.
прочети

=========================================================================

Сергей О. Прокофиев, Срещата със злото и неговото преодоляване чрез духовната наука
Основополагащият камък на доброто

 
Автореферат от лекции изнесени през 1998 година в Швейцария, Русия, Чехия и Германияпрочети

=========================================================================

Христо С. Енев, Светът на символите 

 
120 основни символи и архетипови образи, форми, явления, понятия, митове, учения, обредност, религии.


прочети

=========================================================================

Борислав Русанов, Симфония на Вечността


Борислав Русанов
(e-mail  br_borisov@abv.bg


е роден на 26.2 .1963 г. в град Свищов. Завършва Българска филология във ВТУ'' Св.св. Кирил и Методий''. Женен. Има две дъщери.
Интересува се от философия , литература, религия, психология и окултизъм.
Автор е на текстовете: ''Симфонии на вечността'' /1993/; ''Поточета от жива светлина'' /1993/; ''Да се превърнеш в светлина'' /1993/; ''Новозаветен молитвеник'' /1995/; ''Просто да бъдеш'' /2003/; ''Евангелие на любовта'' /2004/. Превел е от руски ''Йога и нейната цел '' на Шри Ауробиндо и книга с беседи на Джиду Кришнамурти.
Тези текстове за жалост , въпреки интереса към тях, поради финансови причини, не са издадени официално под формата на книги , а се разпространяват в ограничен брой сред близки , приятели и съмишленици, а някои от тях и в Интернет.
Поради голямата обществена значимост на проблематиката и чувствайки огромна духовна потребност, през март 2006 г. чрез ИК''Кръгозор'' издава официално ''Мистерията Лим''. Книгата е посветена на децата от Свищов , загинали във водите на река Лим на 4.04 2004г.


прочети

=========================================================================

Борислав Русанов, ЕВАНГЕЛИЕ НА ЛЮБОВТА 
  


Едно момиченце видяло в съня си мизерията и нищетата, в която живее българският народ, а след това чуло Глас, Който му казал, че могат да се оправят нещата при условие, че българският народ повярва в Учението и Го приеме.... И аз чух този Глас, и ето какво ми каза Той: ...прочети

=========================================================================

Борислав Русанов, Просто да бъдеш прочети

=========================================================================

Три беседи от Кришнамурти
  Превод Б. Русанов


I. Любов 

II. Да виждаш и да слушаш. Изкуство. Красота. Аскетизъм. Представа.
Проблеми. Пространство. 


ІІІ. Наблюдаващият и наблюдаваното.прочети

=========================================================================

Андрей Будугай, СЛОВОТО И ДУМИТЕВ древността, когато светът е бил възприеман не през призмата на интелекта и чрез материалистично-прагматично-потребителския подход, а посредством всички невидими тела на човека (т.е. с всички фибри на душата), мистично-религиозно, в онази древност, на словото и на думите е било придавано огромно значение. То е било много по-голямо от онова значение, което ние придаваме на речта, езика и отделните думи сега, когато става своеобразна девалвация на всички духовни ценности и лавина от всякакви заместители, ерзаци и сурогати залива всички сфери на живота и дейността на хората. Ще се опитаме да “реставрираме”, доколкото ни е възможно, само някои аспекти на Словото и думите.

  

прочети

=========================================================================

Спас Мавров, КОЛОБЪР

 
Тайните на Тангризма прочети

=========================================================================

Спас Мавров – трилогия: 
СВРЪХСЕТИВНОСТ 
ОТНОШЕНИЕТО – ФУНКЦИЯ НА ЕВОЛЮЦИЯТА 
 БАЛКАНИТЕ – ЖЛЕЗА НА ВРЕМЕТОУЧЕНИЕТО НА ТАНГ-РА

Към читателите:
Трите езотерични изследвания на С. Мавров, които ви предлагаме събрани в една книга, са излезли съответно през 1995, 1999 и 2002 г. Тиражът им отдавна е изчерпан, но търсенето на тези заглавия и читателският интерес към разглежданите в тях проблеми продължава в интернет страницата на автора, при многобройните лекции и доклади, които изнася. Това му даде повод да се върне към своите разработки и да подготви тяхното второ допълнено издание.


прочети

=========================================================================

Спас Мавров, Български сакрални вълшебни приказки

 
Учението на Танг-Ра.прочети

=========================================================================

Спас Мавров, Дванайсетте тайнства на Христос


Текат в единство и хармония категориите време и пространство, текат с тях епохи, периоди и култури, в които се срещат непрекъснато двете основни субстанции на движението - енергия и материя. Срещат се навсякъде - в цветето и пеперудата, в риса и сърната. Срещат се категорично и безкомпромисно обаче само в човека. Чрез сблъсък, чрез драстични конфликти или умиротворени и хармонизирани, удовлетворяват стремежите на душите и надеждите на боговете. Те са утеха за отрудените сетива на пратениците, следящи от Тънкия свят или участващи в живота резултатите от безмълвната си сеитба. Вървят Времената, мени се Пространството, а с тях и Човекът. Небесният и Земният. Единният, в когото двамата срещат Себе Си и където отработват подобието, заложено в сътворението.

  
прочети

=========================================================================

Александър Долев, Срещу сектите 


“Имало е и лъжепророци между народа, както и между вас ще има лъжеучители, които ще вмъкнат пагубна ерес, и като се отричат от Господа, Който ги е изкупил, ще навлекат върху си скорошна погибел. 
И мнозина ще последват тяхното разпътство, и поради тях пътят на истината ще бъде похулен. 
И, подбуждани от користолюбие, ще ви мамят с лъстиви думи; тяхното осъждане отдавна е готово, и тяхната погибел не дреме. “

Из II съборно послание на апостол Петър 2:1-
  

прочети  

=========================================================================
Дейвид Айк - Боже, спаси ни от религията
(глава 11 от книгата „Children of the Matrix” на Дейвид Айк, с някои малки съкращения)

 

Най-голямата форма на масов контрол над съзнанието, която досега е измисляна е религията и тя е била най-важното оръжие в плана на рептилиите от хилядолетия. Тя е вкарала в затвор умовете на масите и ги държи в постоянен страх и робия. Те приемат често гротескните, тържествени думи на хората в расо, които им казват, че такъв е „Божия план”.
Приемете това, което ви се предлага днес, независимо колко е гадно и утре ще сте в рая.
Винаги е „утре”.прочети

=========================================================================

Агентите на матрицата – органичните портали
От ТОМ Montalk

 Превод: Alien

 
Този материал има за цел да обобщи , избистри и да обнови достъпната информация по темата за Матрицата и нейните различни агенти, особено за един клас от агенти наричан „органични портали“( „organic portals“.) Ще перифразирам от публикуваните източници описани в белжките и ще включа лични наблюдения от приятели както и от себе си.
прочети

=========================================================================

Стефан Калайджиев - Секс, Даване, Вода и Благодарност


Книги с насоченост като настоящата книга, които се опитват да работят за създаването на Новата енергийна култура, която очевидно ще бъде Паневритмична култура. Но в тази Паневритмична култура, все повече и повече се осъзнава необходимостта от правилна работа в емоционално-чувствения комплекс у човека.
Съставителят на тези книги се надява да спомогне за създаване на повече култура в двете възлови полета от развитието на днешния човек – политиката и секса. И двете полета е крайно време да бъдат отвоювани от хаоса и мрака в който са попаднали. Хората се нуждаят от емоционални ценности, емоционални вектори, ценностни модели на сърцето. Светът е доведен до днешното състояние поради липса на истински ценности.
Младото поколение никога не би избрало повърхностните лишени от съдържание кухи ценности на днешния ден, ако имаше кой да му предложи истински ценности, които правилно да го напътстват в преодоляването на трудностите в живота.


прочети

=========================================================================

Стефан Калайджиев - Енергии, Емоции, Биофотони или
Вода, Секс, Благодарност, Служене
Продължение на книгата „Секс, даване, вода и благодарност“


Книгите се опитват да въведат енергийна сексуално-емоционално-чувствена култура сред младото поколение. Енергийната култура, да, след физическата култура, култура на тялото, тя е толкова много необходима, но не е достатъчна сама по себе си. Добре е, да се комбинира със сродната й т.нар. „сексуално-емоционално чувствена култура“. Може да се нарече Култура на сърцето или на душата, но на кое сърце и коя душа? Древните египтяни са имали два йерогли фа за понятието сърце – сърцето Иб и сърцето Хати. Непреходното, символ на духовен напредък, сърце, което не греши, което трябва да следваме, и другото Хати – символ на земното, нетрайното, преходното, което понякога води до погрешки. /Заради второто, някои правоверни християни са задраснали погрешно цялото сърце, като са нарекли пътя на „Следвай сърцето“, път на греха./ Но така или иначе, и едното и другото сърце са реални в ежедневието. Факт е, че нуждата от сърдечна култура в ежедневието ни е огромна. Чувства се гигантски глад в това поле и младото поколение се ориентира в следване на ценностни модели от нискочестотен порядък. Необхо димо е изковаване на нови ценности в полето на емоциите и чувствата, в полето на сърцето и душата. Младите хора имат нужда от герои, от влюбвания, от движение в полето на емоциите и чувствата, част от което е и днешната представа за сексуалното общуване, и когато това отсъства върху сцената подменено от сухите модели на компютъра и чуждоезиковото обучение, курсовете за мениджмент и секретарки, тогава младият човек се насочва във виртуалната реалност на дрогата, алкохола, грубите сетивни усещания. Познаването на сексуалния-емоционално-чувствен комплекс е задължително за

днешните педагози, отдавна установили непригодността на старите схеми на възпитание и обучение.
прочети

=========================================================================

Стефан Калайджиев, Емоционална воля и секс


Посвещава се на всички българки, устояващи в трудностите, съхраняващи себе си, сърцата и душите си, децата си и семействата си! С много топлота, на всички тези, които като майки ще спомогнат на сега въплъщаващите се души да се адаптират и извършат прехода към новото човечество!прочети

=========================================================================

Рене Декарт, Страстите на душата


Етиката / моралът/ на Декарт се основава на рационализма. Той смята , че страстите са добри, ако се базират на истинско познание и лоши, когато почиват върху някаква заблуда. В произведението си „ Страстите на душата” казва : „ За да познаем страстите на душата, трябва да разграничим нейните функции от функциите на тялото” и че „ няма душа, колкото и слаба да е тя, която ръководена добре, да не може да добие пълна власт над своите страсти”. В разсъжденията си подчертава, че мъдростта е полезна главно защото ни учи да станем господари над страстите до такава степен да ги движим и ръководим умело, за  да направим напълно поносими мъките и дори да умеем от всички да извличаме радост.
Философските трудове на Рене Декарт ни впечатляват с искреността си, стилът му е прост, ясен, изразителен. Разчита единствено на аргументацията си, на своя разум. Ученията на Декарт оказват влияние върху следващия идеализъм и стават предмет на  критика от страна на представителите на материализма , но  и  огромно е   влиянието му върху формирането на материалистическия мироглед на Новото време.


прочети

=========================================================================

Рене Декарт, Разсъждение за метода 

Със знаменитата си  фраза „ Мисля , следователно съществувам”  на Рене Декарт /1596 – 1650 / е поставено началото на Европейската философия и тя стъпва на стабилна основа. Актуалността на френския философ проличава  през 1937 г. когато се навършват 300 год. от написването  на  произведението му Разсъждение за метода. IX  световен конгрес в Париж 1937 г. влиза в историята като Декартов конгрес. Декарт внася нов дух във философията и изменя облика й. Създава нов метод и стил на философско мислене.
Философията на Декарт е свързана с  неговите важни открития:
– в областта на математиката – той е един от създателите на аналитичната геометрия; въвежда понятието за променлива величина;
– в областта на механиката -  формулира общия закон за действието и противодействието;
– в космогонията – развива новата за науката идея за естественото развитие на Слънчевата системапрочети

=========================================================================

Андрей Кирсанов, Суонистика

 
Суонистика – Единна теория за всичко.прочети

=========================================================================

Хазрат Инаят Хан, Мистични медитации
Учението на суфите


Книгата съдържа лекции и уроци по медитация, преподадени от Хазрат Инаят Хан в първите години на неговата дейност в Европа. Те изграждат едно подробно изложение на идеите на суфиите. Същността на това учение преминава като свързваща нишка през всичките глави. А тъй като авторът се старае да осветли разглеж- даните въпроси с конкретни примери, в книгата ярко са описани множество истории от живота на хората.
На много места изложението се превръща в разглеждане на конкретна ситуация, в която може да се озове всеки човек, а и цялото човечество.
Книгата може да се чете, като се следва дадената в нея последователност на главите, но също така и избирателно, като всеки читател открие своите теми. Най-добрият ръководител ще бъде вътрешният усет и интуицията на читателя.
прочети

=========================================================================

Дебджани Чатърджи, Приказки и легенди за суфите 

 

  


прочети  

=========================================================================

1 // 2 // 3  <== ==> 5 // 6 // 7 // 8 // 9 // 10 // 11 //